Wei Wang, Meihui Zhang, Gang Chen, H. V. Jagadish, Beng Chin Ooi, Kian-Lee Tan

Available in: PDF